Job Board | TalentRover


Регистрация в Адеко България/ Adecco Bulgaria registration
Bulgaria / Sofia grad
JN -022018-4364
User-added image

 
(BG) На път сте да се регистрирате в Адеко България ЕООД, част от Адеко Груп, като кандидат. В следствие на регистрацията Ви компанията ще събира и използва информация за Вас, за да предоставим нашите услуги и да поддържаме отношенията си с Вас. Нашата Политиката за защита на личните данни обяснява как събираме и използваме информация за Вас и правата, които имате в тази връзка. // (EN) You are about to register with Adecco Bulgaria Ltd., part of the Adecco Group, as a candidate. As a result of your registration, the company will collect and use information about you to make available our services and maintain our relationship with you. Our Privacy Policy explains how we collect and use information about you and the rights you have in this respect.

(BG) В случай че решите да ни предоставите така наречената "чувствителна информация" или информация, различна от тази, която поискаме, Вие се съгласявате, че можем да я използваме по начина, определен в Политиката за защита на личните данни. // (EN) If you choose to provide us with so-called "sensitive information" or any information other than the one we requested, you agree that we may use it in the manner set out in the Privacy Policy.

       (BG) Запознат съм с и приемам Условията за ползване, Политиката за защита на личните данни и Уведомлението за поверителност за кандидати. Моля, прочетете повече. // (EN) I am familiar with and I accept the Terms of Use, the Privacy Policy and the Candidates Privacy Information Statement. Please, read more. тук / Here тук / Here
       (BG) Предоставям изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани също и за целите на други подбори, в рамките на 2 години от настоящия момент. // I give my explicit consent for my personal data to be processed also for the purposes of other recruitment procedures, within 2 years ahead.
       (BG) Съгласен съм, че компанията и нейните филиали могат да използват моите данни, за да ми изпращат информация за своите услуги, като това може да бъде по пощата, електронната поща, SMS, MMS, телефон, социални медии, известия в приложения и други средства. Разбирам, че мога да се откажа по всяко време. // (EN) I agree that the company and its branches can use my details to send me information about their services and this may be via post, email, SMS, MMS, phone, social media, push notifications in apps and other means

Условия за ползване // Terms of use

Информация за поверителността на данните // Privacy information


All Rights Reserved.